Walne Zgromadzenie Członków ŚTO 2018

Tradycyjnie sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków ŚTO odbędzie się na Zjeździe Ornitologów Śląska - w niedzielę 25.02.2018 r..

W Ośrodku "Uroczysko" w Piechowicach przy ulicy Wczasowej 6, o godzinie 10 rano. Plan zebrania przedstawiamy poniżej.

Przypominamy, że aby wziąć udział w głosowaniu konieczne jest opłacenie składki członkowskiej za rok 2018. Składkę można przelać na konto ŚTO. Dane do przelewu pozostają bez zmian - Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne: numer konta: BGŻ S.A. 38 2030 0045 1110 0000 0259 5820.

 Program Walnego Zebrania Członków Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków ŚTO.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji skrutacyjnej.
3. Uchwalenie porządku zebrania.
4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2017.
5. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdań z realizacji
celów statutowych za rok 2017:
– z działalności ochroniarskiej,
– z działalności edukacyjnej,
– z działalności naukowej.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności za rok 2017.
7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2017.
8. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działalności na rok 2018.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zamknięcie obrad i zakończenie Walnego Zebrania Członków ŚTO.

Zarząd Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego

FreshJoomlaTemplates.com
Monday the 6th.