"Dzięcioł białoszyi we Wrocławiu 2013"

Szanowne Koleżanki/Koledzy,w długie zimowe wieczory w naszych głowach zrodził się pomysł na akcję Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego, aby poznać rozmieszczenie i liczebność dzięcioła białoszyjego we Wrocławiu. Dotychczasowa wiedza o tym gatunku jest fragmentaryczna i rozproszona.

W efekcie trwającej od końca XIX wieku ekspansji dzięcioła białoszyjego (syryjskiego) Dendrocopos syriacus w Europie (a co najmniej od końca lat 70-tych XX wieku w Polsce), gatunek ten zasiedlił nowe dla siebie środowiska stając się elementem występujących w nich biocenoz. Dotychczas nie zostały precyzyjnie zdefiniowane czynniki, które sprzyjają ekspansji, jak również te, które zjawisko to hamują, szczególnie w środowisku zurbanizowanym. Obecnie nie jest także dokładnie określona granica zasięgu występowania dzięcioła białoszyjego w Polsce. W oparciu o fragmentaryczne obserwacje można pokusić się o wyznaczenie hipotetycznej granicy, jednakże jej doprecyzowanie wymaga bardziej systematycznych badań terenowych, a przede wszystkim zwrócenia baczniejszej uwagi na omawiany gatunek. Potrzebę podjęcia ukierunkowanych badań w tym zakresie podkreśla się także w literaturze. Aktualne dane wskazują, iż granica zasięgu przebiega na północ od Białegostoku, następnie w kierunku południowo-zachodnim, omija od północy Warszawę, dochodząc w okolice Płocka (doliną Wisły może docierać dużo dalej na północ), po czym skręca na południe w kierunku Górnego Śląska. Stanowiska odnotowywane były także poza tym obszarem, a uwagę zwracają zwłaszcza regularne obserwacje we Wrocławiu, co może wskazywać, że w południowej Polsce granica występowania przesunęła się wyraźnie na zachód. - Występowanie dzięcioła białoszyjego Dendrocopos syriacus w Polsce – zasięg, wybiórczość siedliskowa, czynniki ekologiczne warunkujące ekspansję. Tomasz Figarski, Łukasz Kajtoch, Mirosław Rzępała

Metodyka

Pobierz metodykę

Koordynacja

Koordynator akcji: Paweł Kołodziejczyk

Kontakt: ptakislaska(at)gmail.com

We Wrocławiu pozostało kilka nie obstawionych osiedli:

  • Opatowice, Książe, Brochów
  • Kowale, Swojczyce-Wojnów
  • Osobowice, Świniary, Rędzin, Lipa Piotrowska
  • na zachód od rz. Bystrzycy: Pracze, Marszowice, Mokra, Leśnica, Ratyń, Żar

Chętnych obserwatorów do współpracy proszę o kontakt.

Friday the 28th.