Misja ŚTO

W dniu 23 czerwca 2012 r. na Nadzwyczajnym Zjeździe Klubu Ornitologów Śląska powołano do życia Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, organizację zrzeszającą amatorów i profesjonalistów zainteresowanych badaniami i ochroną ptaków w południowo zachodniej części Polski. Do głównych celów Towarzystwa, opisanych w jego statucie, należy podsumowanie istniejących i gromadzenie nowych danych awifaunistycznych, ochrona obszarów wykazanych jako cenne dla ptaków oraz edukacja podnosząca w społeczeństwie znajomość ptaków i środowiska przyrodniczego. Założenia te są zasadniczo zbieżne z dotychczasową działalnością nieformalnego Klubu Ornitologów Śląska, którego naturalnym „spadkobiercą” stało się obecnie Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne (ŚTO).

Monday the 6th.